Ankurit Capital

Team

Manish Jain

Fund Services

Kaushal Arora

Shared Services

Kush Kapur

Technology